W roku 2021 pojawiły się dwie ustawy, które dotyczą osób prowadzących żłobki i kluby dziecięce:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. (“O zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 4 lutego 2011 r .o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Weszła w życie 1 stycznia 2022,
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. (“Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym” ) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 4 lutego 2011 r .o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmieniła ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3 z dniem 10 grudnia 2021.

Wszyscy (?) nienawidzimy czytania ustaw, ale porządek jakiś musi być, więc mały wpis o tych przepisach powinien się na blogu znaleźć. Mały – ponieważ ustawy nie zmieniły nic szczególnego w zakładaniu, ani w prowadzeniu żłobków/ klubów dziecięcych. Większość dotyczy nowych rubryczek do wypełnienia przy składaniu sprawozdania i większej ilości danych, które trzeba będzie pobrać od rodziców przy przyjęciu dziecka do żłobka. Zmiany, które wprowadziły te ustawy to:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.952)

  • Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, dziennym opiekunem, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy nie może być osoba, która figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
  • We wniosku o wpis do Rejestru Żłobków trzeba podać dodatkowo adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;
  • We wniosku o wpis do wykazu opiekunów dziennych trzeba podać dodatkowo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
  • W rocznym sprawozdaniu z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (składanym do końca stycznia następnego roku) trzeba będzie podać dodatkowo: liczbę osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym według stanowiska pracy, z uwzględnieniem informacji o ich płci, a w przypadku pielęgniarek i położnych również o tym, czy dla tych osób jest to główne miejsce pracy; liczbę wolontariuszy w danym roku ; wysokość otrzymywanych dotacji ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, oraz liczbę dzieci lub miejsc objętych dofinansowaniem; liczba dzieci, z uwzględnieniem informacji o ich wieku i płci; liczba dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; czas otwarcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; łączna liczbę dni pobytu wszystkich dzieci przebywających w placówce w roku sprawozdawczym; informację, czy żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun funkcjonuje jako przyzakładowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2270)

  • rodzic ubiegający się obecnie o przyjęcie dziecka do żłobka musi przedstawić w formie oświadczenia  więcej danych niż dotychczas ( dodatkowo: numery pesel i nr dowodów osobistych obojga rodziców, telefony i adresy e-mail obojga rodziców). Dane te będą potrzebne przy staraniu się rodzica o dofinansowanie do czesnego (artykuł na ten temat tu).

Mały prezencik dla Was: wzór oświadczenia dla rodzica ubiegającego się o przyjęcie dziecka do żłobka/ klubu dziecięcego. W pdf i do edycji, kto co woli.

Tyle na ten temat.
Ciekawa jestem jakie przepisy dostaniemy w roku 2022 ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *